Planta do Cemiterio dos Inglezes na Gamboa – 1811

Documento